TAIJI VIDEO

 

Miniatura

48 FORMS TAIJIQUAN

 

Thumbnail

CHEN STYLE TAIJIQUAN MASTER DENG JIE AT TIANTAN PARK, 1989

Thumbnail

CHEN STYLE TAIJI JIAN (SWORD)

Miniatura

TAIJI PUSHING HANDS (TUISHOU) IN BEIJING, 1985

 

SUN STYLE COMBAT TAIJIQUAN

THE AMAZING WUDANG TAIJI SWORD

 

HOME